ARTparfemy !
Parfum de Carlsbad - unikátní pravé parfémy

Upozornění
Do odvolání otevřeno jen do 16.30.

Obchodní podmínky

V případě, že jste nás požádali o zaslání zboží skrz přepravní společnost nebo poštu, ke každému zboží je přiložen doklad o zakoupení zboží. V případě, že jste ho neobdrželi, neprodleně nás informujte. Pokud potřebujete zahrnout fakturu do účetnictví, pošlete předem Vaše kompletní fakturační údaje na e-mailovou adresu: . Zboží je účtováno vč. platných sazeb DPH, použité zboží je účtováno ve zvl. režimu - v účetnictví pak nelze odečíst DPH.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou a vznikl rozpor s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy v případě elektronické objednávky

 1. Kupující má právo podle nového občanského zákoníku v případě elektronické objednávky odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. O odstoupení od smlouvy je povinen prodávajícího informovat, nejlépe telefonicky.
 2. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží v kompletním stavu, bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebení, vhodně zabalené a zabezpečené proti poškození při přepravě včetně všech obdržených dokladů a obalů poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).
 3. Náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující.
 4. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet či složenkou na adresu, a to ve lhůtě do 30 dnů. UPOZORNĚNÍ: Nepřijímáme zásilky odeslané na dobírku.
 5. Kupující bere na vědomí, že v případě poškození vráceného zboží, opotřebení nebo částečného spotřebení vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 8. Koupě zboží, kde je kupujícím podnikatel/firma, se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Záruční podmínky a záruční doba

 1. Délka záruční doba činí u nového zboží 24 měsíců, u použitého zboží 6 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. To neplatí, jestliže kupující o vadě při převzetí věděl, nebo ji sám způsobil.
 3. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytne vada na zboží, uplatní kupující právo, vyplývající ze záruční odpovědnosti prodávajícího, v místě jeho provozovny, kterým je Areál ZD Starojicko, Nový Jičín - Loučka. Je nutné předložit doklad o zakoupení zboží.
  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Způsob předání zboží je nutné dohodnout předem.
  Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.
 4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 5. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 6. Záruku nelze uplatnit v případech, že vada vznikla:
  • nevhodným používáním zboží
  • neodborným nebo nešetrným zacházením, manipulací nebo obsluhou zboží
  • zanedbáním péče a údržby
  • provedením zásahu do konstrukce nebo úpravy zboží
  • zboží bylo poškozeno živly

Ceny

Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou platné v době uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a právo změny cen v případě rozdílů a změny peněžních kurzů nebo v případě změny cen u dodavatele.

Dodací lhůty

 1. Dodávky zboží budou realizovány dle provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu – vždy dle dohody. Prodávající je oprávněn u zakázkové výroby nebo v dohodnutých případech si vyžádat závaznou zálohu nebo závaznou rezervaci. Pokud zákazník do 30 kalendářních dnů od výzvy k odebrání objednaného zboží nedoplatí zbývající část ceny, propadá rezervační poplatek ve prospěch obchodníka. Obchodníkem se rozumí firma, identifikovaná na objednávce nebo jako majitel bankovního účtu, kde byl rezervační poplatek zaplacen.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena a technická dostupnost. V případech zaplacené zálohy nebo dopředu uhrazené celé částky se v tomto případě vrátí částka zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděním dodávky nebo odstoupením od smlouvy.

Platební podmínky

Zboží lze zaplatit na účet prodávajícího nebo při převzetí zboží nebo podle dohody.

Přeprava a dodání zboží

 1. Kupující se zavazuje dodat druh zboží a množství dle objednávky zákazníka. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží, ke kterému došlo ze strany výrobce nebo dodavatele v důsledku omezení výroby nebo jiných nepředvídatelných překážek. Pokud by se tak stalo, prodávající vždy upozorní kupujícího a v případě, že byla složena záloha nebo bylo zboží již zaplaceno, bude mu zaplacená částka neprodleně vrácena zpět.
 2. Způsob doručení zboží v případě elektronické objednávky určuje prodávající, nedohodnou-li se obě strany jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Cenu a termín dopravy je nutné dohodnout individuelně.
 4. Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalu a zaplatit za zboží podle předem dohodnutých podmínek.
 5. V případě, že kupující nepřevezme telefonicky nebo e-mailem ověřenou a oběma stranami e-mailem stvrzenou objednávku během avizované doby dodání, budou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné doručení dopravní společností nebo zaviněné špatně zadanou adresou kupujícím.